Strona główna » O fundacjiO fundacji

fundacja Ostrów gm. Chęciny

Fundacja oprócz opieki nad zwierzętami ma na celu działalność edukacyjną polegającą na popularyzowaniu wiedzy na temat ekologii i szczególnie wiedzy na temat ptaków. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska. Działalność Azylu wspierają wojewódzki konserwator przyrody, ZO LOP w Kielcach, Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

(fragmenty statutu Fundacji pod nazwą: Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom - Ptasi Azyl:)

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celami Fundacji są:

a) niesienie pomocy dzikim zwierzętom, które, znalezione przez człowieka, są w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności, a zatem dzikim zwierzętom chorym, okaleczonym, młodym (np. pisklętom) pozbawionym opieki rodziców i jeszcze nieprzystosowanym do samodzielnego życia, takim dzikim zwierzętom, które potrzebują pomocy człowieka w zakresie leczenia, rehabilitacji i przystosowania do samodzielnego życia na wolności;

b) zapewnienie właściwej opieki nad dzikimi zwierzętami, które nie są zdolne żyć na wolności ze względu na ich stan zdrowia i sprawność fizyczną (przypadki dotyczące np. ptaków z połamanymi lotkami lub z amputowanymi skrzydłami), stwarzanie tym zwierzętom odpowiednich warunków życia w czasie przebywania pod opieką człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) tworzenie i prowadzenie schroniska dla dzikich zwierząt potrzebujących pomocy człowieka (Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom – Ptasi Azyl);

b) inicjowanie, organizowanie wśród dzieci, uczniów oraz młodzieży akcji propagandowych i edukacyjnych służących szerzeniu idei ochrony przyrody i kształcących właściwy stosunek do zwierząt (np. akcji wieszania skrzynek lęgowych oraz karmników, akcji propagujących dokarmianie dzikich zwierząt zimą, ochronę dzikich zwierząt i ich środowisk);

c) działalność edukacyjną: szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) wiedzy na temat dzikich zwierząt (zwłaszcza ptaków) oraz uwiadamianie zagrożeń dla ich bytowania;

d) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których celem jest ochrona przyrody, w szczególności niesienie pomocy dzikim zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym;

e) działalność w zakresie edukacji ekologicznej polegającą na popularyzowaniu wiedzy o przyrodzie, o jej ochronie, o dzikich zwierzętach żyjących obok nas, o potrzebie humanitarnego traktowania zwierząt oraz o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka;

f) zapewnianie właściwej opieki dzikim zwierzętom wymagającym pomocy człowieka, kierowanie tych zwierząt do miejsc, gdzie są odpowiednie warunki do ich przebywania i gdzie znajdują fachową opiekę weterynaryjną oraz właściwych opiekunów;

g) rehabilitację, leczenie i przystosowywanie do życia na wolności dzikich zwierząt, które korzystają z pomocy człowieka;

h) zbieranie środków finansowych i rzeczowych potrzebnych do realizacji celów Fundacji;

i) zatrudnianie osób fizycznych.
Data aktualizacji 01.06.2012 ©2012 Hubert